Radíme: Ste nezamestnaný? Čo bude ďalej?

Ste nezamestnaný a práve ste stratili prácu. Jednou z možností, kam budú pravdepodobne smerovať vaše ďalšie kroky, je úrad práce. Tam vás čaká vyplňovanie tlačív, rozhovory s odbornými poradcami o vašej budúcej kariére, prípadne vám navrhnú i ďalšie možnosti, ako sa zamestnať.

Ak ste prišli o prácu, nečakajte, že vám ju nájdu na úrade práce bez vášho prispenia a iniciatívy. Aktívny musíte byť vy sám. Na čo musíte myslieť, keď ste sa stali nezamestnaným? Čo vám poskytnú na úradoch práce a čo by ste tam len márne hľadali?

Evidovať sa či neevidovať
Strata práce sa môže prihodiť každému bez ohľadu na vek. Na úradoch práce sa stretávajú osemnásťroční uchádzači o prácu, ako aj ľudia v pokročilejšom veku, zdraví aj telesne postihnutí, všetci tí, čo čakajú na svoju príležitosť začať pracovať. Šancu majú najmä aktívnejší, ktorí sa nevzdávajú a snažia sa z problémov dostať. Ak prácu nemáte a ani nepožiadate úrad práce o zaevidovanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, stávate sa dobrovoľne nezamestnaným a musíte si sám uhrádzať zdravotné poistenie. ,,Evidovať sa na úrade práce nie je povinnosť, ale právo každého občana, ktorý chce, aby mu úrad práce pomohol nájsť si miesto," tvrdí Marián Hloža, riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Čiže pre úrad práce sa môžete rozhodnúť, ale nikto vás do evidencie tlačiť nebude.

Výhody a nevýhody
Ak sa ich však rozhodnete požiadať o pomoc pri hľadaní vhodného pracovného miesta, mali by ste to urobiť do siedmich kalendárnych dní po skončení pracovného pomeru. V prípade, že by ste sa prišli zaregistrovať neskôr, počíta sa vám doba od dňa osobného podania si prihlášky. V minulosti platilo, že do odpracovaných rokov sa vám ako nezamestnanému rátala aj doba strávená v evidencii úrade práce. Potom došlo v zákone o zamestnanosti k zmenám v tom smere, že sa do odpracovaných rokov pri nároku na dôchodok počítala len doba, počas ktorej ste poberali podporu. Pri súčasnej podobe zákona sa vám ako nezamestnanému nezarátava do tohto obdobia nič. V praxi to znamená, že ak nepracujete, v dôchodku si nemôžete uplatňovať žiadne nároky, až kým si nenájdete novú prácu.

Hlavnou výhodou, prečo sa evidovať na úrade práce, je, že vám úrad práce pomôže pri hľadaní nového pracovného miesta, poskytne odborné poradenstvo, pomôže pri vzdelávaní pre trh práce atď. Netreba však zabúdať, že ide o poradenstvo, aktivita ostáva opäť na vás. „Za oneskorenú evidenciu na úrade práce vám nehrozí žiadna penalizácia. Musíte však rátať s tým, že v tomto prípade si musíte plniť aj ďalšie povinnosti – ako dobrovoľne nezamestnaný. Ak sa nezaevidujete na úrade práce načas, musíte si sám platiť zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie zaevidovaných občanov platíme my ako úrad práce. Stáva sa, že toto je niekedy hlavný dôvod evidencie občanov na úrade,“ konštatuje Hloža.

Čo vás čaká a neminie
Pokiaľ sa rozhodnete navštíviť úrad práce, musíte sa zaregistrovať na detašovanom pracovisku úradu práce podľa miesta trvalého bydliska. Tam dostanete žiadosť spolu s poučením o vašich právach a povinnostiach, ale aj informácie o tom, na aké dávky máte ako nezamestnaný nárok. Vyplnené tlačivá posiela úrad práce Sociálnej poisťovni, ktorá vám pošle rozhodnutie o vyplácaní dávok.

„Mnohým nezamestnaným nie je celkom jasné, prečo Sociálna poisťovňa vlastne s nimi komunikuje. Je to z dôvodu, aby sme šetrili nezamestnaným čas, ktorý by museli stráviť vybavovaním po iných úradoch,“ hovorí Hloža.
Zamestnávatelia nie sú povinní podľa zákona o zamestnanosti oznamovať uvoľnené či nové pracovné miesta. K pracovným ponukám sa najčastejšie dostanete cez internet, cez vývesky na úradoch práce, ale aj cez burzy práce, ktoré úrady práce viackrát do roka organizujú. Najbližšia burza práce bude prebiehať 31. októbra priamo v Bratislave.

Dajte mi prácu!
Na čo teda máte nárok, kým si nájdete zamestnanie? Ak ste boli za posledné štyri roky aspoň 36 mesiacov platiteľom poistného v nezamestnanosti, máte nárok na podporu. Ďalej môžete za určitých podmienok žiadať napríklad o príspevok na dochádzku za prácou, na absolventskú prax, na samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na aktivačnú činnosť, na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a príspevok na službu pre rodinu s deťmi. Ako nezamestnaný môžete namietať, že úrad práce vám vlastne prácu nehľadá a plní len úlohu akéhosi štatistu. Aktivita v tomto smere musí prichádzať najmä od vás, rovnako ako aj hľadanie pracovných inzerátov, rozposielanie životopisov, absolvovanie pohovorov.

Úrad práce vám môže ďalej zabezpečiť aj odborné poradenské služby a uhradiť časť cestovných výdavkov pri hľadaní zamestnania. Samozrejme, za podmienky, ak postupujete podľa individuálneho akčného plánu, ktorý si vypracujete pod dohľadom odborného poradcu a písomne o tento príspevok požiadate. Z tohto plánu by malo byť zrejmé, akým zručnostiam a vedomostiam sa budete musieť naučiť, aby ste obstáli na trhu práce a čo všetko budú požadovať od vás prípadní budúci zamestnávatelia.

Kedy vzniká nárok na podporu

 • Podpora v nezamestnanosti je nezdaniteľným príjmom, čiže sa nezarátava do príjmu v danom roku. Podpora sa počíta z vymeriavacích základov za posledné tri roky a poberať ju môžete maximálne šesť mesiacov.
 • Podľa zákona o sociálnom poistení, ktorý upravuje aj dávky v nezamestnanosti, je výška dávky v nezamestnanosti stanovená ako 50 % denného vymeriavacieho základu.
 • Denný vymeriavací základ sa vypočíta ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti, dosiahnutých v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia.
 • Maximum vymeriavacieho základu na platenie poistného v nezamestnanosti od 1. júla tohto roku  je momentálne 51 822 korún.
 • Za posledné štyri roky musíte nepretržite pracovať minimálne 36 mesiacov a súčasne byť platiteľom poistného v nezamestnanosti, aby ste získali nárok na dávku v nezamestnanosti, čiže na podporu. Platí, že nárok na dávku v nezamestnanosti získate, ak ste za posledné štyri roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistený najmenej tri roky.
 • Ďalšiu podporu v nezamestnanosti dostanete najskôr po troch rokoch zamestnania, prípadne platenia dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti.
 • O výške priznanej dávky v nezamestnanosti rozhoduje Sociálna poisťovňa, ktorá vydá rozhodnutie o dávke. Pokiaľ máte pochybnosti o výške dávky, môžete podať odvolanie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 • Od 1. augusta má nárok na podporu aj ten, kto bol predtým, ako ho zaradili do evidencie uchádzačov o zamestnanie, najmenej dva roky zamestnaný na určité obdobie. Týka sa to najmä sezónnych zamestnancov. Podporu však môžu dostávať iba štyri mesiace, teda o dva menej ako ostatní nezamestnaní.

Čo by ste mali vedieť!Kto je uchádzač o zamestnanie

 • ten, kto nie je zamestnaný
 • je evidovaný na úrade práce
 • nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
 • nie je zamestnaný v cudzine
 • pracuje najviac 16 hodín týždenne a jeho mzda nepresiahne týždenne 800 korún
 • zákon dovoľuje uchádzačovi o zamestnanie popri evidencii na úrade práce pracovať aj na dohodu o vykonaní práce so zárobkom do 3 200 Sk a 64 hodín mesačne

Uchádzač o zamestnanie je povinný

 • aktívne si hľadať zamestnanie a výsledok hľadania úradu preukazovať
 • osobne sa dostaviť na úrad alebo miesto určené úradom v určenej periodicite návštev
 • byť k dispozícii úradu pre stanovený účel do 3 pracovných dní od vyzvania (disponibilita)
 • nahlásiť úradu každú zmenu do 3 dní
 • zúčastňovať sa na jednotlivých aktívnych opatreniach na trhu práce

Ako preukázať aktivitu pri hľadaní práce

 • lístok z úradu práce potvrdený pečiatkou zamestnávateľa, ktorý vás neprijme
 • kópia žiadosti o prijatie do zamestnania potvrdená zamestnávateľom, u ktorého ste chceli pracovať
 • podací lístok, ktorý je dokladom, že ste poslali poštou žiadosť o prijatie do zamestnania
 • žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorú ste poslali mailom
 • ohlásenie živnosti, prípadne vydanie koncesnej listiny

Kedy uchádzača sankčne vyradia z evidencie

 • ak nepríde na úrad práce v stanovenom termíne
 • keď bezdôvodne preruší vzdelávanie, na ktorom sa zúčastňoval
 • ak si prácu aktívne nehľadá alebo pracuje načierno
 • do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa opäť môže zaradiť až po uplynutí 3 mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie
Gisele Bündchen

Luxusný Chanel na Kube! Na nevídanú šou prišla Bündchen aj Castrov vnuk

04.05.2016 15:30

Do centra Havany sa zišli zahraničné celebrity na módnu prehliadku francúzskej značky Chanel.

Irina Shayk

Cooper by bol blázon, keby ju nechcel! Irina je nevesta ako z filmu

04.05.2016 01:00

Ruská modelka Irina Shayk je na svadbu pripravená. V svadobných šatách vyzerá božsky, pozrite sa.

Miss Slovensko 2016 Kristína Činčurová z Lučenca.

Miss Slovensko 2016 Činčurová: Moja prirodzenosť oslovila porotu

02.05.2016 11:00

Víťazka 21. ročníka súťaže krásy Miss Slovensko Kristína Činčurová sa teší na povinnosti, ktoré ju čakajú.

Turany - Hubová, mapa

Diaľnicu Turany - Hubová postavia zrejme s tunelom Korbeľka

04.05.2016 17:10

Chýbajúci úsek diaľnice D1 Turany - Hubová pre problémy so zosuvom pôdy sa bude stavať pravdepodobne s tunelom Korbeľka.

bitcoin, Craig, Wright

Pán Bitcoin istý nie je

04.05.2016 17:00

Že by bolo možné sedemročné pátranie po totožnosti tvorcu kybernetickej meny bitcoin konečne uzavrieť?

loď, more, oceán, voda, export, transport

Zákaz vývozu cez Atlantik by zasiahol Volkswagen

04.05.2016 16:30

Hrozba zrušenia exportných úľav pre európsky automobilový priemysel pritvrdila rokovania o konečnej podobe Transatlantického obchodného a investičného partnerstva.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, VŠP

Novým šéfom VšZP sa stane Miroslav Kočan

04.05.2016 16:12

Novým riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) bude Miroslav Kočan. Informoval o tom po stredajšom rokovaní vlády minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker (nominant Smer).